Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Alankar-Sahitya
1 Kavyaprakasha 66 Nagoji Bhatta 642 No.St.
2 Kavyaprakasha 89 Manikyachandra 338 No.St.
Upnishad
3 Ishavasyopnishad 5 Brahmanand 90 100
4 Kenopnishad 6 Shankaranand,Narayan 102 100
5 Kathkopnishad 7 Gopaliyatindra 134 120
6 Prashnopnishad 8 Shankarbhashya 107 100
7 Mundkopnishad 9 Shankaranand 67 80
8 Mandukyopnishad 10 Shankaranand 232 180
9 Aittareyopnishad 11 Shankarbhashya,Vidyaranya 124 120
10 Taittiriyopnishad 12 Shankaranand 121 100
11 Taittiriyopnishad- Bh. Tika 13 Sureshwaracharya 248 500
12 Chhandogyopnishad 14 Shankarbhashya/Bhagvadanand 541 450
13 Bruhadaranyakopnishad 15 Shankarbhashya/Bhagvadanand 869 600
14 Bruhadaranyakopnishad 16/1 Sureshwaracharya/Anandgiri 325 650
15 Bruhadaranyakopnishad 16/2 Sureshwaracharya/Anandgiri 608 1000
16 Bruhadaranyakopnishad 16/3 Sureshwaracharya/Anandgiri 498 650
17 Bruhadaranyakopnishad 16/4 Sureshwaracharya/Anandgiri - 1400
18 Bruhadaranyakopnishad 16/5 Sureshwaracharya/Anandgiri -- --
19 Shvetashvataropnishad 17 Dip.-Shankaranand Narayan 257 180
20 Upnishadsamuchchaya 29/1 Shankaranand Narayan 800
21 Upnishadsamuchchaya 29/2 Shankaranand Narayan 700
22 Nrusinhpurvottartapniyopnishad 30 Vidyaranya 180 400
23 Bruhadaranyakopnishad-mitaks. 31 Nityanandamuni 277 No.St.
24 Ish-Ken-Kath-Prashna-Mund-Mandukya-bhrugupnishad 62 Narayan tika-prakashika 254 700
25 Chhandogyopnishad 63 Rangaramanuja 360 700
26 Bruhadaranyakopnishad 64 Rangaramanuja 331 650
27 Ish-Ken-kathopnishad 76 Digambaranuchar 104 120
28 Chhandogyopnishad- Mitakshar 79 Nityanand 209 No.St.
29 Dashopnishad 106 179 140
Kavya
30 Shataktrayam 127 Bhartruhary 153 350
31 Sanskrit-Prakrit Poets ASM 1 Diskalkar 239 250
32 Naishadhiycharita -sarg 2 ASM 2 Harsh 108 180
Jyotish-(Astrology)
33 Jyotirnibandha 85 Shivraj 396 850
34 Karan Kaustubha 96 Krushnadvaipayan 54 50
35 Kalmadhavkarika 119 Madhavacharya 50 60
36 Tithichintamani 120 Ganesh Daivajnya 49 50
37 Goladhyaya 122/1 Bhaskaracharya-vasanabhashya 244 240
38 Goladhyaya 122/2 Bhaskaracharya-vasanabhashya 304 300
Bijganit-(Mathematics)
39 Bhaskariya-Bijganitam 99 Krushnadvaipayan/td> 225 300
40 Lilavati 107/1 Bhaskaracharya 135 250
41 Lilavati 107/2 Bhaskaracharya 173 10
42 Grahaganitadhyaya 110/1 Bhaskaracharya tikaprakash 251 240
43 Grahaganitadhyaya 110/2 Bhaskaracharya tikaprakash 192 400
44 Laghumanasam 123 Munjalacharya 35 40
45 Kuttakarshiromani 125 Devraj 58 50
46 Mahabhaskariyam 126 Bhaskaracharya 121 240
47 Laghubhaskariyam 128 Bhaskaracharya 125 250
Dharmashastra
48 Sanskar-Ratnamala 39/1 Gopinath Bhatta 811 800
49 Sanskar-Ratnamala 39/2 Gopinath Bhatta 416 450
50 Sandhyabhashya-Samuchchaya 40 Madhwacharya 186 170
51 Purusharthchintamani 55 Vishnu Athavale 605 No.St.
52 Acharbhushanam 57 Tryambak Oak 451 850
53 Acharendu 58 Tryambak Mate 401 No.St.