Price List

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Alankar-Sahitya
1 Kavyaprakasha 66 Nagoji Bhatta 642 No.St.
2 Kavyaprakasha 89 Manikyachandra 337 No.St.
Upnishad
3 Ishavasyopnishad 5 Brahmanand 90 60
4 Kenopnishad 6 Shankaranand,Narayan 102 50
5 Kathkopnishad 7 Gopaliyatindra 134 70
6 Prashnopnishad 8 Shankarbhashya 107 50
7 Mundkopnishad 9 Shankaranand 67 30
8 Mandukyopnishad 10 Shankaranand 232 120
9 Aittareyopnishad 11 Shankarbhashya,Vidyaranya 124 70
10 Taittiriyopnishad 12 Shankaranand 121 60
11 Taittiriyopnishad- Bh. Tika 13 Sureshwaracharya 229 No.St
12 Chhandogyopnishad 14 Shankarbhashya/Bhagvadanand 541 270
13 Bruhadaranyakopnishad 15 Shankarbhashya/Bhagvadanand 869 430
14 Bruhadaranyakopnishad 16/1 Sureshwaracharya/Anandgiri 372 No.St.
15 Bruhadaranyakopnishad 16/2 Sureshwaracharya/Anandgiri 869 No.St.
16 Bruhadaranyakopnishad 16/3 Sureshwaracharya/Anandgiri 938 No.St.
17 Shvetashvataropnishad 17 Dip.-Shankaranand Narayan 257 130
18 Upnishadsamuchchaya 29 Shankaranand Narayan 661 No.St.
19 Nrusinhpurvottartapniyopnishad 30 Vidyaranya 160 No.St.
20 Bruhadaranyakopnishad-mitaks. 31 Nityanandamuni 277 No.St.
21 Ish-Ken-Kath-Prashna-Mund-Mandukya-bhrugupnishad 62 Narayan tika-prakashika 254 No.St.
22 Chhandogyopnishad 63 Rangaramanuja 381 No.St.
23 Bruhadaranyakopnishad 64 Rangaramanuja 333 No.St
24 Ish-Ken-kathopnishad 76 Digambaranuchar 104 80
25 Chhandogyopnishad- Mitakshar 79 Nityanand 209 No.St.
26 Dashopnishad 106 179 90
Kavya
27 Shataktrayam 127 Bhartruhary 151 No.St.
28 Sanskrit-Prakrit Poets ASM 1 Diskalkar 239 180
29 Naishadhiycharita -sarg 2 ASM 2 Harsh 108 60
Jyotish-(Astrology)
30 Jyotirnibandha 85 Shivraj 388 No.St.
31 Karan Kaustubha 96 Krushnadvaipayan 44 30
32 Kalmadhavkarika 119 Madhavacharya 50 50
33 Tithichintamani 120 Ganesh Daivajnya 50 30
34 Goladhyaya 122/1 Bhaskaracharya-vasanabhashya 245 170
35 Goladhyaya 122/2 Bhaskaracharya-vasanabhashya 314 220
Bijganit-(Mathematics)
36 Bhaskariya-Bijganitam 99 Krushnadvaipayan/td> 217 Ṇo.Ṣt.
37 Lilavati 107/1 Bhaskaracharya 140 100
38 Lilavati 107/2 Bhaskaracharya 173 1200
39 Grahaganitadhyaya 110/1 Bhaskaracharya tikaprakash 251 170
40 Grahaganitadhyaya 110/2 Bhaskaracharya tikaprakash 182 No.St.
41 Laghumanasam 123 Munjalacharya 36 30
42 Kuttakarshiromani 125 Devraj 58 30
43 Mahabhaskariyam 126 Bhaskaracharya 115 No.St.
44 Laghubhaskariyam 128 Bhaskaracharya 120 No.St.
Dharmashastra
45 Sanskar-Ratnamala 39/1 Gopinath Bhatta 811 650
46 Sanskar-Ratnamala 39/2 Gopinath Bhatta 416 350
47 Sandhyabhashya-Samuchchaya 40 Madhwacharya 186 130
48 Purusharthchintamani 55 Vishnu Athavale 605 No.St.
49 Acharbhushanam 57 Tryambak Oak 436 No.St.
50 Acharendu 58 Tryambak Mate 401 No.St.