Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

ग्रंथ क्रमांक ग्रंथाचे नाव लेखक / टीकाकार पृष्ठ संख्या किंमत
४१ अग्निपुराणम् द्वैपायन 633 500
४२/१ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 400 250
४२/२ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 384 250
४२/३ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 202 150
४२/४ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 433 400
४२/५ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 268 300
४२/६ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 533 450
४२/७ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 280 250
४२/८ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 381 300
४२/९ कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहिता सायणाचार्य 174 250
४३ वैय्याकरणसिद्धान्तकारिका भट्टोजी दीक्षित 78 70
४४ भगवद्गीता पैशाचभाष्यम् हनुमान 148 150
४५ भगवद्गीता व्यास 522 उपलब्ध नाही
४६/१ याज्ञवल्क्यस्मृति: टीका अपरादित्य अपरार्काचार्य 596 उपलब्ध नाही
४६/२ याज्ञवल्क्यस्मृति: टीका अपरादित्य अपरार्काचार्य 705 उपलब्ध नाही
४७ पातञ्जलयोगसूत्राणि वाचस्पतिमिश्र 282 300
*४८ स्मृतीनां समुच्चय: ----- 515 1000
४९ वायुपुराणम् व्यास 456 400
*५० यतीन्द्रमतदीपिका श्रीनिवास 116 350
५१ सर्वदर्शनसंग्रहः माधवाचार्य 200 200
५२ गणेशगीता नीलकण्ठ 196 250
*५३/१ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 398 800
*५३/२ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 154 340
*५३/३ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 340 700
*५३/४ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 443 450
*५३/५ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 310 600
*५३/६ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 143 320
*५३/७ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 130 300
*५३/८ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 388 750
*५३/९ सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 308 600
*५३/१० सत्याषाढविरचितं श्रौतसूत्रम् । व्याख्या (वैजयन्ती) महादेव 450 800
५४ श्रीमद्द्वैपायनमुनिप्रणीतं मत्स्यपुराणम् द्वैपायन 593 450
५५ पुरुषार्थचिन्तामणि: विष्णु आठवले 605 उपलब्ध नाही
*५६ वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गतनित्याषोडशिकार्णव: सेतुबंधन टीका 320 650
*५७ आचारभूषणम् त्र्यंबक ओक 451 850
५८ आचारेन्दु: त्र्यंबक माटे 401 उपलब्ध नाही
५९ श्राद्धमञ्जरी बापू केळकर 195 200
६० यतिधर्मसंग्रह: विश्वेश्वरसरस्वती 168 150
६१ गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणि हरदत्त 246 उपलब्ध नाही
*६२ ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यानन्दवल्लीभृगूपनिषद्: नारायण टीका प्रकाशिका 254 700
*६३. प्रकाशिकोपेता छान्दोग्योपनिषद् रङ्गरामानुज 360 700
*६४ बृहदारण्यकोपनिषद् रङ्गरामानुज 331 650
६५ ऋग्वेदान्तर्गतं शाङ्खायनब्राह्मणम् सायणाचार्य 117 उपलब्ध नाही
६६ काव्यप्रकाश: नागोजी भट्ट 642 1400
६७ ब्रह्मसूत्राणि दीपिका (ब्रह्मामृतवर्षिणी) शंकरानंद 458 450
६८ बृहद्ब्रह्मसंहिता नारदपञ्चरात्रान्तर्गत 182 उपलब्ध नाही
६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम् ईश्वर 128 120
७० स्मृत्यर्थसारः श्रीधर 164 180
७१/१ बृहद्योगतरङ्गिणी त्रिमल्ल भट्ट 513 उपलब्ध नाही
७१/२ बृहद्योगतरङ्गिणी त्रिमल्ल भट्ट 560 उपलब्ध नाही
७२ परिभाषेन्दुशेखरः वैद्यनाथ गद 245 400
७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धति: सायणाचार्य 154 180
७४ द्राह्यायणगृह्यसूत्रवृत्ति: रुद्रस्कंद 108 उपलब्ध नाही
७५ भाष्यार्थरत्नमाला सुब्रमण्यम 427 420
७६ ईशकेनकठोपनिषद् दिगम्बरानुचर 104 120
७७ वेदान्तसूत्रमुक्तावलि: ब्रह्मानन्दसरस्वती 236 उपलब्ध नाही
*७८ त्रिस्थलीसेतु: नारायण भट्ट 380 900
७९ छान्दोग्योपनिषद् मिताक्षरा नित्यानंद 209 उपलब्ध नाही
८० वाक्यवृत्तिः शंकराचार्य 47 60वरील ग्रंथ प्रकाशन सूचीमधील * केलेली पुस्तके ही नवीन प्रकाशित पुस्तके आहेत.