Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

ग्रंथ क्रमांक ग्रंथाचे नाव लेखक / टीकाकार पृष्ठ संख्या किंमत
*८१ आश्वलायनश्रौतसूत्रम् नारायण वृत्तिः आश्वलायन 470 1000
८२ ब्रह्मसूत्रवृत्ति: हरि दीक्षित 243 300
८३/१ संक्षेपशारीरकम् सुबोधिनी 441 उपलब्ध नाही
८३/२ संक्षेपशारीरकम् वासुदेव अभ्यंकर 449 उपलब्ध नाही
८४ अद्वैतामोद: वासुदेव अभ्यंकर 188 200
*८५ ज्योतिर्निबन्ध: शिवराज 396 850
८६ विधानमाला नृसिंह भट्ट 419 420
८७ अग्निहोत्रचन्द्रिका वामनशास्त्री किंजवडेकर 299 300
८८/१ निरूक्तम् भा. यास्काचार्य – टीका - दुर्गाचार्य 652 450
८८/२ निरूक्तम् भा. यास्काचार्य – टीका - दुर्गाचार्य 474 300
८९ काव्यप्रकाश: माणिक्यचंद्र 338 उपलब्ध नाही
९० शाड्.खायनारण्यकम् सायणाचार्य 56 60
९१ गौतममुनिप्रणितन्यायसूत्राणि भाष्य वात्स्यायन 440 300
९२ श्रीमद्भगवद्गीता रामानुजाचार्य 743 उपलब्ध नाही
९३ दर्शपूर्णमासप्रकाश: वामनशास्त्री किंजवडेकर 648 उपलब्ध नाही
*९४ संस्कारपद्धति: भास्कर अभ्यंकर 256 500
९५ काश्यपशिल्पम् कश्यप 296 280
९६ करणकौस्तुभ: कृष्णद्वैपायन 54 50
९७/१ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 159 120
९७/२ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 487 360
९७/३ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 249 180
९७/४ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 658 420
९७/५ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 466 330
९७/६ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 601 420
९७/७ श्रीमज्जैमिनिप्रणीतम् मीमांसादर्शनम् शाबरभाष्य 233 180
९८/१ धर्मतत्त्वनिर्णय: वासुदेव अभ्यंकर 58 150
९८/२ धर्मतत्त्वनिर्णय: परिशिष्टम् वासुदेव अभ्यंकर 92 250
*९९ भास्करीयबीजगणितम् कृष्णदैवज्ञ 225 300
१०० प्रायश्चितेन्दुशेखर: तथा कुण्डार्क: नागोजी भट्ट 170 140
१०१/१ शाङ्करपादभूषणम् रघुनाथ पर्वते 473 उपलब्ध नाही
१०१/२ शाङ्करपादभूषणम् रघुनाथ पर्वते 360 उपलब्ध नाही
१०२/१ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् द्वैपायन 443 उपलब्ध नाही
१०२/२ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् द्वैपायन 489 उपलब्ध नाही
१०३ श्रुतिसारसमुद्धरणम् सच्चिदानंद योगीन्द्र 84 80
१०४ त्रिंशच्छ्लोकी रघुनाथ भट्ट 293 उपलब्ध नाही
१०५ आश्वलायनगृहयसूत्रम् नारायण 284 250
१०६ दशोपनिषद् 179 140
*१०७/१ लीलावती भास्कराचार्य 135 250
*१०७/२ लीलावती भास्कराचार्य 173 400
*१०८/१ व्याकरणमहाभाष्यम् उद्योतः पतंजली 268 1000
*१०८/२ व्याकरणमहाभाष्यम् उद्योतः पतंजली 153 400
१०९ श्रीमद्भगवद्गीताया: प्रथमद्वितीयाध्यायौ वासुदेव अभ्यंकर 227 उपलब्ध नाही
११०/१ ग्रहगणिताध्याय: - टीकाप्रकाशः भास्कराचार्य 251 240
*११०/२ ग्रहगणिताध्याय: - टीकाप्रकाशः भास्कराचार्य 192 400
१११ कायपरिशुद्धि: वासुदेव अभ्यंकर 132 130
११२ भगवद्गीता रामसर्वतोभद्र 316 उपलब्ध नाही
११३ मध्वतन्त्रमुखमर्दनम् अप्पय दीक्षित 151 180
*११४ रुद्राध्याय: विष्णुसुरी 103 300
११५ रसरत्नसमुच्चयटीका चिंतामणशास्त्री 289 200
११६ दत्तकमीमांसा शंकर मारुलकर 337 उपलब्ध नाही
११७ ब्रह्मसूत्रसिद्धान्तमुक्तावलि: वनमाली 252 उपलब्ध नाही
११८ दत्तकचन्द्रिका कुबेरभट्ट 122 100
११९ कालमाधवकारिका माधवाचार्य 50 60
१२० तिथिचिन्तामणि: गणेशदैवज्ञ 49 50वरील ग्रंथ प्रकाशन सूचीमधील * केलेली पुस्तके ही नवीन प्रकाशित पुस्तके आहेत.